INTERFAITH BUDDY for PEACE

พันธกิจของเรา

สร้างพื้นที่ปฏิบัติการถักทอ ฟื้นฟูมิตรภาพ ด้วยวัฒนธรรมสันติภาพและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างสันติภาพและความปรองดองที่ยั่งยืนในสังคม

ใช้แนวทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (conflict transformation) ฟื้นฟูมิตรภาพ สร้างสันติภาพและความปรองดอง (reconciliation process) ในสังคม  และใช้แนวคิดจิตวิทยางานกระบวนการ (process-work psychology) และทฤษฎีความจริงสามระดับ เป็นหนึ่งในวิธีวิทยาในการเชื่อมโยง / ค้นหา / ส่งเสริมการสร้างเพื่อนรักและบัดดี้ระหว่างศาสนา ท่ามกลางความแตกต่างทางอัตลักษณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรง ยืดเยื้อ อย่างในจังหวัดชายแดนใต้

ความรุนแรงชายแดนใต้ที่ปะทุขึ้นใหม่ในปี 2547 สร้างการแบ่งแยกร้าวลึกครั้งใหญ่ระหว่างพุทธ-มุสลิม เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์ตกเป็นเป้าสังหาร ส่งผลให้สายใยโอบอุ้มเกลียวสัมพันธ์ระหว่างสองวัฒนธรรมหลักในชายแดนใต้คือ มลายูมุสลิมและไทยพุทธคลายเกลียวความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่น กลายเป็น เปราะบาง สุ่มเสี่ยงจะแยกขาดจากกัน

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เริ่มทำงานถักทอความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาร่วมกับผู้นำพุทธ มุสลิม และคริสต์ในพื้นที่ชายแดนใต้ตั้งแต่ปี 2554 และได้ร่วมงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สุวรรณบุปผา นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในด้านการสานสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในปี 2556 ก่อนที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมก่อตั้งกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) และร่วมก่อตั้งกลุ่ม “ศาสนิกสตรีเพื่อสันติภาพ (Women of Faith for Peace)” ปลายปี 2557 และขับเคลื่อนงานด้านศาสนสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ชื่อแผนงาน “สานเสวนาพระสังฆาธิการ-ผู้นำศาสนาอิสลาม”

ต่อมา พัทธ์ธีราได้ทำงานวิจัยเรื่อง บทบาทผู้นำศาสนากับการสร้างสันติภาพ (พัทธ์ธีรา, 2563) โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่อง “เพื่อนรักข้ามศาสนา” และ “สุขภาพสะพานสู่สันติภาพ” ผลการวิจัย พบว่าผู้นำศาสนาเป็นตัวแสดงสำคัญในการยึดเหนี่ยวความกลมเกลียวในสังคมชายแดนใต้ จึงได้ขยายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย ในช่วงปี 2563-2564 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากแผนงาน “นโยบายชี้นำสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมกับชาญชัย ชัยสุขโกศล, กูมูฮำหมัด นูร กูโนะ และชาริต้า ประสิทธิหิมะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา อดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เป็นที่ปรึกษา

โครงการเพื่อนรักต่างศาสนาใช้มิติทางสุขภาพเป็นแกนกลางเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการถักทอความสัมพันธ์หลังจากที่ความรุนแรงได้สร้างรอยแบ่งแยกร้าวลึกระหว่างผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถสร้างกลไกเชื่อมประสานความกลมเกลียวทางสังคม (social cohesion) ให้แน่นแฟ้นและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความยั่งยืน

โครงการฯ มีเป้าหมายขยายเครือข่ายสร้างเพื่อนรักต่างศาสนานักเปลี่ยนแปลงสังคมจากชุมชนฐานรากสู่การสร้างสันติภาพและความเป็นธรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุมมิติการสร้างสันติภาพแบบองค์รวม (holistic approach) บนฐานสันติวัฒนธรรมและการเคารพสิทธิและศักดิศรีความเป็นมนุษย์

[อ่านภาคขยาย “ความเป็นมาและแรงบันดาลใจ” ]

คณะทำงาน (ในพื้นที่)

อาสาสมัครฝึกงาน

Scroll to Top