INTERFAITH BUDDY for PEACE

แนวทางของเรา คือ การส่งเสริมการสร้างมิตรภาพแบบเพื่อนรักต่างศาสนา สร้างพื้นที่ปฏิบัติการถักทอ ฟื้นฟูมิตรภาพ ด้วยวัฒนธรรมสันติภาพและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างสันติภาพและความปรองดองที่ยั่งยืนในสังคม

และใช้แนวคิดจิตวิทยางานกระบวนการ (process-work psychology) และทฤษฎีความจริงสามระดับ เป็นหนึ่งในวิธีวิทยาในการเชื่อมโยง / ค้นหา / ส่งเสริมการสร้างเพื่อนรักและบั๊ดดี้ระหว่างศาสนา ท่ามกลางความแตกต่างทางอัตลักษณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรง ยืดเยื้อ อย่างในจังหวัดชายแดนใต้

ฟังวิดีโอคลิป คำอธิบาย แนวทาง “ความจริง 3 ระดับ” ของเรา

Scroll to Top