INTERFAITH BUDDY for PEACE

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติคือ การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการเพื่อนรักต่างศาสนากับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนจากชุมชนฐานราก ซึ่งต่อเนื่องมาจากโครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และคณะ ได้ใช้การสานเสวนาเรื่องสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจและปรองดอง นำมาสู่สันติภาพในสังคมที่มีความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวอย่างของการนำงานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างประโยชน์ให้สังคม ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานทำให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาสังคมที่มีความแตกแยกร้าวลึก โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันค้นหาความจริงด้วยความเมตตาและเข้าอกเข้าใจอีกฝ่าย สร้างบรรยากาศที่จะเอื้อให้เกิดการปรองดอง และขยายเครือข่ายที่พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการนี้ทำให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจถึงสภาพสังคมที่ขัดแย้งร้าวลึกรวมถึงวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยในปัจจุบันต่อไป

Scroll to Top