INTERFAITH BUDDY for PEACE

พาตีเมาะ สะดียามู

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงความเมตตา ความกรุณาปรานี

โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมๆ กับสถานการณ์ความรุนแรง และเป็นหนึ่งโครงการที่เล็งเห็นถึงผลกระทบของความขัดแย้ง ผลของความรุนแรง นำมาซึ่งบริบทหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการสร้างความไว้วางใจ ณ ปัจจุบัน

การต่อเนื่องของโครงการจะนำสันติภาพอย่างยั่งยืน โดยหลักจะมุ่งสู่ระดับชุมชน ที่มีองค์ประกอบคือผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ทั้งผู้นำศาสนา สตรี เด็ก ครู ชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้หลอมเป็นเครือข่ายเพื่อนรักต่างศาสนา มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยนำหลักศาสนธรรม โดยเฉพาะพี่น้องพุทธ อิสลาม ที่นำศักยภาพฐานรากของชุมชนเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อและสนับสนุนที่จะสร้างและถักทอสันติภาพอย่างยั่ยงยืนสู่ชุมชน สังคม

ในมุมมองการทำงานเพื่อนรักต่างศาสนา ถือว่าได้ดำเนินการมาถึงจุดที่นำพาเครือข่ายมุ่งสู่ฐานรากของชุมชนแล้ว สร้างการพัฒนาของคน ในเรื่องมุมมอง ทัศนคติของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในสังคม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวก้อจะดำเนินต่อไป ตัวผู้ว่าฯเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่ร่วมขับเคลื่อน ร่วมหนุนเสริม จากจุดเล็กๆ ที่เราคุยกันสู่การขยายสู่เครือข่ายที่กว้างขึ้น ต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจในโครงการนี้ เพื่อเป็นโครงการที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

Scroll to Top