INTERFAITH BUDDY for PEACE

กูมูฮำหมัด นูร กูโนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

มีแรงบันดาลใจที่อยากนำจุดเล็กๆที่เป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่ แต่คนในพื้นที่ลืมเลือน และคนรุ่นหลังในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้เข้าใจสภาพแวดล้อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลาย เช่น นับถือศาสนาเดียวกัน แต่วัฒนธรรมต่างกัน ภาษาต่างกัน ประวัติศาสตร์เล็กๆแต่อุดมไปด้วยความสัมพันธ์ เช่น มัสยิดที่ได้รับเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากการทอดกฐิน เหล่านี้ทำให้ตนเองเข้าใจและคิดว่ามันคือความหลากหลายที่สวยงาม จึงอยากนำขึ้นมาขยายให้คนในและนอกพื้นทีาได้สัมผัสและเข้าใจพื้นที่มากขึ้น

สิ่งที่ประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาคือ การได้เห็นภาพความจริงของคนในพื้นที่ ที่มีรอยแผลทางกายและทางใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯในอดีตที่ผ่านมา ที่ตำบลยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งคนเหล่านั้นได้ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเองจนทำให้ในพื้นที่กลับมาสงบสุขได้อีกครั้ง อีกทั้งยังเพิ่มความเข้มแข็งต่อพื้นที่ได้มากกว่าเดิม

ได้เห็นภาพแห่งความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ จ.สตูล คือการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำศาสนา ประชาชน เอกชน และรัฐ โดยใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน จนได้ข้อสรุปร่วมกัน นำไปสู่สันติภาพที่เกิดขึ้นจากจุดเล็กจนกลายเป็นจุดใหญ่ได้

Scroll to Top