INTERFAITH BUDDY for PEACE

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นนักวิชาการที่สนใจงานด้านการสร้างสันติภาพและความเป็นธรรมทางสังคม ทำงานสอนและวิจัยด้วยการทดลองเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในสนามความขัดแย้งรุนแรงชายแดนใต้กว่าสิบปี เพื่อค้นหาขุมทรัพย์ลายแทงทางสังคมที่จะพอใช้เป็นต้นทุนสำหรับการคลี่คลายแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 

ด้วยตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่เห็นต่าง ไปจนถึงขัดแย้งร้าวลึกทุกหย่อมหญ้า เป็นผลจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมการเมืองที่บ่มเพาะวัฒนธรรมความรุนแรง (Cultural Violence) และการกดขี่ปิดปาก การแปลงเปลี่ยนก้าวข้ามไปสู่วัฒนธรรมสันติภาพและความปรองดอง (Culture of Peace and Reconciliation) จึงต้องอาศัยชุดความรู้ ประสบการณ์  และเครื่องมือหลากหลายชนิด เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดประตูใจช่วยให้ได้ยินเสียงกันและกัน สร้างวัฒนธรรมการเคารพความคิดต่างอย่างมิตรร่วมสังคม

Scroll to Top