INTERFAITH BUDDY for PEACE

เล่มที่ 6 : เรื่องเล่าเพื่อนรัก

บทสรุปผู้บริหาร

[ภาษามลายู อักษรยาวี & อักษรรูมี
เลื่อนไปข้างล่าง]

เรื่องเล่ามีพลังในตัวเองที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านได้ซาบซึ้งดื่มด่ำไปกับอรรถรสที่ปรากฏในเรื่อง โดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องเล่าที่แต่งขึ้นด้วยจินตนาการและกลวิธีทางภาษา หากแต่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงและมาจากมิตรภาพและความสัมพันธ์ของผู้คนต่างศาสนาซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา มีคุณค่าความหมายต่อการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองและควรแก่การบันทึกไว้บอกเล่าต่อไป

โครงการ เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายและโมเดลการจัดกระบวนการเชิงลึก (deep facilitation model) สร้างเพื่อนสนิท (Buddy) หรือกลุ่มย่อยที่มีองค์ประกอบความต่างทางศาสนาเพื่อเป็นผู้นำในการทำงานฟื้นฟูถักทอสายสัมพันธ์และความไว้วางใจกันระหว่างศาสนิกชาวพุทธและชาวมุสลิมในประเทศไทย

ในระหว่างการทำงาน เกิดการเฉลียวพบว่า “เรื่องเล่าระหว่างเพื่อนรัก” และ “เรื่องเล่าของเพื่อนรัก” มีความสำคัญต่อการถักทอฟื้นฟูสายสัมพันธ์ที่เคยดีงามซึ่งเป็นจึงได้ถอดบทเรียนสำคัญจากการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้ประเด็นสุขภาพและสันติภาพเป็นตัวนำ และได้มิตรภาพและความผูกพันฉันท์เพื่อนรักต่างศาสนาที่ถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าหลากหลายที่เอื้อต่อการเปิดทางไปสู่ความร่วมมือสร้างฉากทัศน์อนาคตสำหรับออกจากความขัดแย้งยืดเยื้อที่เป็นไปได้ร่วมกัน ดังนั้น “การเล่าเรื่อง” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างสันติภาพ

และที่สำคัญ “เรื่องเล่า” ที่ถูกบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้ มาจากความทรงจำแห่งมิตรภาพอันเปี่ยมด้วยความผูกพันข้ามศาสนา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ท่ามกลางความท้าทายด้วยความขัดแย้งรุนแรงถึงตายยืดเยื้อมานานหากแต่ความทรงจำแห่งมิตรภาพยังคงแจ่มชัดและพร้อมจะบอกเล่าร่วมกันเพื่อให้คนอื่นได้ฟังด้วยใจใคร่ครวญ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานสร้างสันติภาพและความปรองดองในระยะยาวอย่างยิ่ง

Ringkasan Eksekutif

[ภาษามลายู อักษรรูมี]

Naratif (kisah, เรื่องเล่า) mampu mengajak pembaca untuk menikmati cita rasa yang ada pada cerita-cerita tertentu seperti yang terdapat dalam buku ini. Kisah yang diceritakan dalam buku ini bukan rekaan menurut imaginasi atau permainan bahasa, tetapi adalah kisah benar tentang persahabatan serta perhubungan antara orang-orang yang berlainan agama. Kisah yang menyegarkan ini amat bermakna dalam membina suasana keharmonian dan patut dirakamkan untuk diceritakan selanjutnya.

Program “Kawan Rapat Berlainan Agama: Pemimpin untuk Membina Kedamaian dan Keharmonian dalam Masyarakat Thai” ini bertujuan untuk membangunkan dasar dan model fasilitasi mendalam (โมเดลการจัดกระบวนการเชิงลึก, deep facilitation model) dengan membina kawan rapat (buddy) atau kumpulan kecil yang terdiri daripada orang yang berlainan agama. Melalui program ini, mereka menjadi pemimpin dalam usaha memulihkan perhubungan dan saling kepercayaan antara penganut agama Buddha dan Muslim di Thailand. Dalam pelaksanaan program, didapati bahawa “kisah antara kawan rapat” serta “kisah kepunyaan kawan rapat” amat penting untuk memulihkan perhubungan yang pernah baik pada masa dahulu. Melalui pelaksanaan program, banyak pelajaran juga boleh diambil dengan menggunakan agenda kesihatan dan kedamaian sebagai agenda utama. Persahabatan serta ikatan antara kawan rapat yang berlainan agama pula dijadikan sebagai pelbagai kisah yang dapat menggalakkan kerja sama dalam membina senario masa depan untuk menyelesaikan pergolakan yang berpanjangan. Dengan demikian, “pengisahan” memainkan peranan yang penting dalam membina kedeamaian. Di samping itu, “naratif” yang dikisahkan dalam buku ini juga diambil daripada ingatan persahabatan yang penuh dengan ikatan antara orang yang berlainan agama, budaya dan kaum di tengah-tengah cabaran yang disebabkan oleh konflik yang berpanjangan ini. Sekiranya ingatan persahabatan masih jelas dan sedia untuk diceritakan dengan kesungguhan, hal ini akan amat bermanfaat dalam usaha membina kedamaian dan keharmonian jangka panjang.

ريڠكسن ايكسيكوتيف

[ภาษามลายู อักษรยาวี]

ناراتيف (قصه, เรื่องเล่า) ممڤو ممڤڠاروهي ڤمباچ اونتوق منعمتي چيتا راس يڠ اد ڤد چريتا٢ ترتنتو سڤرتي يڠ ترداڤت دالم بوکو اين. قصه يڠ دچريتاکن دالم بوکو اين بوکن ريکأن منوروت ايماݢيناسي اتو ڤرمأينن بهاس, تتاڤي ادله قصه بنر تنتڠ ڤرصحابتن سرتا ڤرهوبوڠن انتار اورڠ٢ يڠ برلأينن اݢام. قصه يڠ مڽݢرکن اين امت برمعنا دالم ممبينا سواسان کهرمونين دان ڤاتوت درقمکن اونتوق دچريتاکن سلنجوتڽ. 

ڤروݢرم “کاون راڤت برلأينن اݢام: ڤميمڤين اونتوق ممبينا کدامين دان کهرمونين دالم مشارکة تهاي” اين برتجوان اونتوق ممباڠونکن داسر دان موديل فاسيليتاسي مندالم (โมเดลการจัดกระบวนการเชิงลึก, deep facilitation model) دڠن ممبينا کاون راڤت (buddy) اتاو کومڤولن کچيل يڠ ترديري درڤد اورڠ يڠ برلأينن اݢام. ملالؤي ڤروݢرم اين, مريک منجادي ڤميمڤين دالم اوسها مموليهکن ڤرهوبوڠن دان ساليڠ کڤرچايأن انتار ڤڠانوت اݢام بوذا دان مسلم دنݢري تهاي. دالم ڤلقسانأن ڤروݢرم, دداڤتي بهاو “قصه انتار کاون رڤت” سرتا “قصه کڤوچأن کاون رڤت” امت ڤنتيڠ اونتوق مموليهکن ڤرهوبوڠن يڠ ڤرنه بأيق ڤد ماس دهولو. ملالؤي ڤلقسانأن ڤروݢرم, باڽق ڤلاجرن جوݢ دامبيل دڠن مڠݢوناکن اݢيندا کصيحتن دان کدامين سبأݢأي اݢيندا اوتام. ڤرصحابتن سرتا ايکتن انتار کاون راڤت برلأينن اݢام ڤولا دجاديکن سباݢأي ڤلباݢأي قصه يڠ داڤت مڠݢالقکن کرجا سام دالم ممبينا سيناريو ماس دڤن اونتوق مڽلسيکن ڤرݢولقکن يڠ برڤنجڠن. دڠن دمکين, “ڤڠيصهن” ممأينکن ڤرنن يڠ ڤنتيڠ دالم ممبينا کدامين. دسمڤيڠ ايت, “ناراتيف” يڠ دقصهکن دالم بوکو اين جوݢ دامبيل درڤد ايڠتن ڤرصحابتن يڠ ڤنوه دڠن ايکتن انتار اورڠ يڠ برلأينن اݢام, بوداي دان قوم دتڠه٢ چابرن يڠ دسببکن اوليه کونفليک يڠ برڤنجڠن اين. سکيراڽ ايڠتن ڤرصحابتن ماسيه جلس دان سديا اونتوق دچريتاکن دڠن کسوڠݢوهن, حال اين اکن امت برمنفعة دالم ممبينا کدامين دان کهرمونين جڠکا ڤنجڠ.      

Scroll to Top