INTERFAITH BUDDY for PEACE

อับดุลสุโก ดินอะ

รองประธาน สภาประชาสังคมชายแดนใต้
และที่ปรึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา

เพื่อนรักต่างศาสนา คือ ปัจจัยเอื้อหลักต่อกระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนบนฐานศักยภาพชุมชน และส่งเสริมหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับเพื่อนรักต่างศาสนานั้นใช้ แนวคิด หลักธรรมศาสนา ในส่วนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น จะใช้แนวคิด “رحمة للعالمين “ เมตตาต่อทุกสรรพสิ่งเป้าหมายของศาสนาอิสลามซึ่งพระเจ้าได้ส่งศาสนฑูตมุฮัมมัดเพื่อให้ความเมตตาต่อประชาชาติทั้งมวล ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติ สีผิวใดหรือเเม้กระทั่งสิงห์สาราสัตว์

แต่ยังมีโจทย์ที่ต้องกับความท้าทายทั้งวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างและความมั่นคง (อ่านต่อใน https://www.tcijthai.com/news/2024/31/article/13673)

 

Scroll to Top