INTERFAITH BUDDY for PEACE

เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน MUSEF Webinar ในหัวข้อ “เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากคุณพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดร. ทันตแพทย์วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา
Scroll to Top